Klientų asmens duomenų tvarkymo politika

Jūsų asmens duomenys, nurodyti Įrenginio priėmimo akte, ir duomenys apie Jums suteiktas paslaugas yra tvarkomi UAB „Servisa ICT“, į. k. 300586363, adresas J. Žemgulio g. 6-1, Kaunas (toliau – „Bendrovė“) bei įrenginio gamintojo klientų duomenų bazės administravimo tikslais bei siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas.

 

Jums išreiškus sutikimą, Jūsų Įrenginio priėmimo akte pateikti duomenys Bendrovės ir įrenginio gamintojo taip pat gali būti tvarkomi paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

 

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.

 

Duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įvykdyti sutartis ir įgyvendinti dėl duomenų tvarkymo veiksmų kylančias su įrenginio aptarnavimo atlikimu susijusias teisines prievoles (ES Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (toliau – „BDAR“) 6 str. 1 d. b) ir c) p.).

 

Bendrovė užtikrina tvarkomų duomenų konfidencialumą, įgyvendina organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdama užtikrinti kliento įrenginyje esančių asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams tokiu atveju, kai tai reikalinga paslaugų teikimo ar kitų Bendrovei kylančių prievolių įgyvendinimui užtikrinti.

 

Bendrovė yra pasiruošusi sudaryti galimybes klientams pasinaudoti savo teisėmis, t. y. teise prašyti, kad būtų leidžiama susipažinti su duomenų subjekto (kliento) asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų ar apribotų duomenų tvarkymą arba teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teise į duomenų perkeliamumą. Siekdami įgyvendinti šias savo teises, galite kreiptis tiesiogiai į Bendrovę.

 

Informaciją apie tai, kokias technines bei organizacines priemones Jūsų asmens duomenų tvarkymui taiko įrenginio gamintojas bei kaip jis užtikrina kitų asmens duomenų apsaugos prievolių įgyvendinimą, rasite Priede Nr. 1 nurodytuose šaltiniuose.

 

Už įrenginyje esančią informaciją ir jos turinį UAB „Servisa ICT“ neatsako, išskyrus atvejus, kai UAB „Servisa ICT“ neužtikrinus tinkamų organizacinių ir techninių priemonių įrenginiuose esantys asmens duomenys atsitiktinai ar neteisėtai atskleidžiami tretiesiems ar neįgaliotiems asmenims, taip pat yra kitaip neteisėtai tvarkomi.

 

Įgyvendindami organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, siekdami užtikrinti kliento įrenginyje esančių asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, esame išskyrę atskirą potinklį, kuris naudojamas išimtinai tik techninio remonto darbams.

 

Tais atvejais, kai kliento pageidavimu kliento duomenys laikinai perkopijuojami į Bendrovės laikmeną, tada grąžinami į kliento įrenginį ištrinant juos iš Bendrovės laikmenos, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 darbo dienas. Suėjus šiam terminui, duomenys sunaikinami.

 

Prieš atiduodant bet kurį įrenginį techninei apžiūrai atlikti, už duomenų atsarginės kopijos pasidarymą atsako klientas.

 

Jeigu nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el.paštu info@servisaict.lt  ir/arba įrenginio gamintoją Priede Nr. 1 nurodytas kontaktiniais duomenimis. Taip pat dėl Jūsų teises pažeidžiančio asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 

 

Priedas Nr. 1

 

Žemiau pateikiame Servisa ICT aptarnaujamų įrenginių gamintojų kontaktiniai duomenys, nuorodos į Privatumo Politiką, kitos specialios sąlygos dėl asmens duomenų apsaugos.

 

APPLE – Privatumo politika https://www.apple.com/legal/privacy/lt/

Kontaktiniai duomenys:

Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Airija

El.p. privacyeurope@apple.com

 

ASUS – Privatumo politika https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Kontaktiniai duomenys:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Personal Data Protection Committee

15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan

El.p. privacy@asus.com

 

Ar žinote, kad...

  • Pagal įstatymus garantija galioja tik pateikus įsigijimo dokumentą (kasos aparato čekį, pirkimo išsimokėtinai sutartį, sąskaitą-faktūrą ar kt.).
  • Aušinimo sistemos profilaktiką bei remontą garantinio aptarnavimo (remonto) metu atliekame nemokamai. Patikėkite savo įrenginį profesionalams.
  • Kai kurie korpuso pažeidimai garantiniu laikotarpiu yra šalinami nemokamai.
  • Kiekvieno garantinio remonto metu testuojami VISI kompiuterio komponentai.
  • Instaliavimo ir derinimo darbai serviso centre gali būti atliekami tik legaliai įsigytai programinei įrangai!
  • Nei gamintojas, nei serviso centras neatsako už galimą informacijos praradimą atliekant serviso darbus. Periodiškai darykite svarbios informacijos kopijas į išorinę laikmeną.
  • Baterija yra eksploatacinė medžiaga, kuriai taikomas ribotas garantijos terminas. Natūralus talpumo praradimas nėra laikomas gedimu.

Garantinio serviso paslauga

Garantinio serviso paslauga Jums patogiu metu ir patogioje vietoje.

Sekite mus